Oudduitse Herder Kennel Angel of Wassenaer, fokker van de ODH

WelkomOver onsOnze dierenNieuwsPuppy'sOnze ODH NestjesHondenvroedvrouwGastenboekFotoalbumLinksMajs SPIRIT

Angel of Wassenaer's Koopovereenkomst

AngelAikiFeeKarahAanmelding ODH pupDekreuen uit eigen fok


 

Angel of Wassenaer

Oudduitse Herder Kennel

www.angelofwassenaer.nl

Koopovereenkomst

 

 

1. De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst, te weten:
1.1 Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer hierna te noemen verkoper (fokker):
M.G. Opdam-Jonker, Rijksstraatweg 431, 2245 AB Wassenaar, tel. 070-5114553  (06-41669959)    
en
1.2 Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, hierna te noemen koper:              

In aanmerking nemende
-dat de verkoper verklaart in eigendom te hebben de hierna omschreven Oudduitse Herder, hierna te noemen de hond;
-dat koper verklaart de hond te willen kopen van de verkoper
-dat koper verklaart voor de hond de koopprijs te willen betalen,
komen hierbij het volgende overeen:

2. Afstamming van de hond/omschrijving:
2.1 Naam vader:
Geboortedatum vader:         Kleur:
Chipnummer:                       Stamboom/afstammingsbewijs:
Uitslagen gezondheidsonderzoeken: HD:     ED:         DM:

Naam moeder:
Geboortedatum moeder:      Kleur:
Chipnummer:                      Stamboom/afstammingsbewijs:
Uitslagen gezondheidsonderzoeken: HD:     ED:         DM:

2.2 Omschrijving van de hond:
Naam: Angel of Wassenaer’s.................
Geboortedatum:                 Kleur:    
Geslacht:
Chipnummer:                      Stamboom/afstammingsbewijs: DHCN
Bijzondere kenmerken:
Verkoper is aangesloten bij de DHCN ( Duitse Herder Club Nederland)

3.Koop
3.1 Verkoper verkoopt de hiervoor bij sub 2.2 omschreven hond aan koper voor de koopsom van  ….  euro ( € )  door koper, contant te voldoen bij de aflevering van de hond of per bank van te voren te voldoen.
3.2 De hond is minstens zeven (7) weken oud alvorens hij aan de koper wordt overgedragen. De datum van overdracht wordt vastgesteld op:..-..-20.. Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een nader overeengekomen datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege ontbonden. 
3.3 Verkoper zal bij aflevering van de hond alle dan aanwezige bijbehorende bescheiden (zoals inentingsbewijs) overdragen aan de koper.
3.4 Verkoper zal het afstammingsbewijs van de DHCN zodra mogelijk aan de koper ter hand stellen dan wel aan hem/haar toezenden.
3.5 Koper en verkoper constateren ( voor zover dit mogelijk is) dat de hond op het moment van overdracht geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft, zie punt 2.2. voor bijzondere kenmerken.
Verkoper verklaart in overeenstemming hiermee de hond in een voortreffelijke staat aan de koper af te leveren. De hond wordt afgegeven met gezondheidsverklaring, deugdelijk ontwormd en voorzien van de eerste enting. De koper dient echter binnen één week met de pup naar zijn/haar eigen dierenarts te gaan voor een eigen onafhankelijke gezondheidverklaring en vervolg entingen.

4. Ontbinding van de koop:
4.1 Indien binnen veertien (14) dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, die reeds aanwezig was bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 7, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit onverwijld, in elk geval binnen veertien (14) dagen na constatering aan verkoper wordt gemeld, door middel van aangetekend schrijven. Verkoper is dan verplicht de hond terug te nemen en de aankoopsom terug te betalen. De koper is echter eveneens gerechtigd om de hond te behouden en een beroep te doen op de schadevergoedingsregeling van artikel 4.3
4.2 Wanneer na aflevering van de pup verschil van mening zou ontstaan over de gezondheidstoestand van de hond, dan zal de dierenarts van verkoper bindend uitsluitsel moeten geven.
4.3 Indien de koper met een beroep op het bepaalde in artikel 4.1. aanspraak maakt op schadevergoeding dient de verkoper aan koper alle noodzakelijke kosten, met een maximum tot het aankoopbedrag van de hond te weten € …….., van veterinair onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken te voldoen. De koper dient de aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair ingrijpen, aan te tonen aan de hand van een verklaring van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.
4.4 De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan de door koper aan verkoper betaalde koopsom.

5. Herplaatsing/Overplaatsing/Terugplaatsing:
5.1 Koper verplicht zich de hierboven genoemde hond niet door te verkopen aan derden of op andere wijze derden over de hond te laten beschikken (voor een periode langer dan vier maanden) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.
5.2 Mocht het door omstandigheden niet meer mogelijk zijn de hond te houden, dan dient de koper de verkoper hiervan op de hoogte te stellen, zodat de verkoper te allen tijde op de hoogte is/wordt gehouden waar de hond zich bevindt. Verkoper zal, indien gewenst, ondersteuning bieden bij een eventuele herplaatsing.
5.3 Wanneer de pup om andere dan gezondheidsredenen van de pup, (vast te stellen door dierenarts van verkoper), aan de fokker wordt aangeboden binnen een periode van vier (4) weken na het afleveren van de pup door verkoper aan koper, dan is verkoper gerechtigd de dan geldende pensionprijs van de aankoopsom van de pup af te trekken voor de periode dat de pup bij de verkoper verblijft met een minimum bedrag van honderd euro (€ 100,-). Ook eventuele entingen en ontwormingsmiddelen mogen van de verkoopprijs worden afgetrokken. Het bedrag dat bij nieuwe verkoop van de pup dan resteert, wordt aan de eerste koper terugbetaald. Wanneer de pup na genoemde periode van vier (4) weken aan verkoper wordt overgedragen, wordt er een afstandsverklaring opgemaakt en in principe geen restitutie meer verleend.

6. Verzorging/opvoeding van de hond:
6.1 De koper dient als een goed huisvader voor de hond te zorgen.
6.2 Indien de koper aantoonbaar tekortschiet in zijn/haar verplichting,  dan kan dit voor de verkoper een
grond zijn de koopovereenkomst te ontbinden. Indien de hond door  de verkoper teruggenomen wordt zal aan de koper een bedrag worden terugbetaald naar maatstaven van redelijkheid/billijkheid.
6.3 Verkoper is te allen tijde bereid de koper met eventuele problemen aangaande de hond te helpen en/of een oplossing voor het ontstane probleem te zoeken/vinden.

7. De verkoper verkoopt de hond in principe als “huishond”. Indien de koper de aangeschafte pup later wil gaan inzetten voor de fok, dan stelt de verkoper het op prijs als die daarvan in kennis wordt gesteld.
7.1De koper wordt dringend verzocht medische ingrepen voor het permanent onvruchtbaar maken van de hond (castratie / sterilisatie) te melden bij de verkoper.

8. Geschillen

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.2.Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
8.3  Indien koper in Europa is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin verkoper is gevestigd.

 Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op...............................................................................

Te: Wassenaar

Verkoper: Maj Opdam                                         Koper:

-------------------------------------                                ----------------------------------------------

NB: Onze Oudduitse Herder is nog steeds een niet erkend ras! (De ODH is stamboom-loos, een bastaard, rasloos, zonder officiële RvB stamboom) De ODH komt dan ook niet in de hondenrassen lijst van de RvB voor en zijn niet gewenst op FCI shows. Tegenwoordig noemt de Raad van Beheer c.q. Houden van honden onze herders zonder stamboom 'Look- alikes'. In ons geval de Look- alike van de Duitse Herder en Duitse Herder Langstokhaar (die in 2011 erkend werd) Wel bijzonder om te weten dat zowel onze Angel, als onze Aiki een papa hebben met een officiële Duitse Herder stamboom, de ODH stamt hier immers ook direct van af! Onze pups krijgen dus ook géén RvB Stamboom maar een DHCN stamboom verstrekt door de DHCN, de Rasvereniging waar wij bij zijn aangesloten: Duitse Herder Club Nederland, waarbij breed fokken en gezondheid centraal staat. Deze DHCN stamboom wordt alleen verstekt als beide ouderdieren aan alle gezondheidseisen en fok-voorwaarden voldoen!


Onze fokdieren (teefje & reu) worden zorgvuldig geselecteerd op karakter en gezondheid. Wij fokken zo zorgvuldig mogelijk volgens het principe van breed fokken zoals door de DHCN gedragen. Wij fokken niet met dieren die, voor zover bekend, 100% erfelijke of overdraagbare afwijkingen hebben. Onze honden zijn beoordeeld op HD (heupdysplasie), ED (elleboogdysplasie), DM (Degeneratieve Myelopathie) en HdG (Hypofisaire Dwerggroei). Als partner kiezen we het liefste honden die tot in tenminste de 4e lijn geen familie van elkaar zijn. In het Oudduitse Herderras en Langstokhaar Duitse Herderras komen een aantal erfelijke of aangeboren afwijkingen voor. Of deze afwijkingen c.q. aandoeningen letterlijk overerven, en/of door omgevingsinvloeden ontstaan is nog lang niet allemaal duidelijk. Samen met de DHCN zijn een aantal aandoeningen samengesteld, gebaseerd op het herderras, dus inclusief de "gewone" Duitse Herder. Kijk hiervoor bij DHCN Medisch

Wij verkopen onze pups als huishond, en maken gebruik van een koopovereenkomst
Bij de aankoop geven wij informatie mee en heeft de koper als plicht bijgaande adviezen in ons infoboekje zo veel mogelijk op te volgen
Bij de aankoop ontvangt u een mapje met een aantal documenten:
Het DHCN registratiebewijs, de DHCN stamboom, 't dierenpaspoort (met entingsgegevens en onderzoeksgegevens dierenarts), het pupinfo boekje Herderpup en fokkers-informatie
Maak binnen een week na aankoop een afspraak met uw eigen dierenarts voor een hernieuwd onderzoek, en het vervolg op de entingscyclus

 

 

Dé vereniging voor onze Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar, daar waar gezondheid en socialisatie voorop staat:

De Vereniging voor onze Oudduitse Herders en Duitse Herder Langstokharen

Voor meer informatie over te verwachten herderpups kijk bij: Puppy info of kijk bij Oudduitse Herder Fokkers

 

 

Voor vragen ben ik te bereiken op telefoonnummer: 070-5114553 of 06-41669959

Maj Opdam-Jonker, Rijksstraatweg 431, 2245 AB Wassenaar

Ons E-mail adres is: angelofwassenaer@gmail.com

 

You Tube filmpjesAngel of Wassenaer's FacebookAngel of Wassenaer's Foto albums via PicasaTwitter mee via Angel of WassenaerIets op Google zoeken?

 

Wandelingen Angel of Wassenaer: Angel's nakomelingen wandeling

Belevenissen van Angel & Aiki: het dagboek van een herdershond

 

 

Terug naar boven

 

WelkomOver onsOnze dierenNieuwsPuppy'sOnze ODH NestjesHondenvroedvrouwGastenboekFotoalbumLinksMajs SPIRIT